It pakalpojumi

Comarch partneru tîkls ir balstîts uz vienu no labâkajâm partneru programmâm visâ valstî. Comarch Partners ietver vairâk nekâ 900 uzòçmumu no Polijas. Tie ir atbilstoði izvçlçti, parasti no daþiem lîdz desmitiem darbinieku. Viòiem tika veikta detalizçta izvçle, lai potenciâlajiem klientiem nodroðinâtu visaugstâko IT pakalpojumu lîmeni.

Comarch piedâvâ tirdzniecîbu mûsu kolçìiem, cita starpâ:- profesionâla uzòçmçjdarbîba un ârkârtas apmâcîba, \ t- uzmanîba, nonâkot pie saòçmçjiem,- pakalpojums no reìionâla aprûpçtâja viedokïa,- atbalsts veicinâðanas pasâkumiem, \ t- informâcija par vienkârðâm tîmekïa vietnçm un tîmekïa vietnçm,- mûsu speciâlistu izstrâdâto lîdzekïu iespçja.Partneri ar apstiprinâtâm kompetencçm tiek sniegti îpaðâ Comarch Affiliate Program pârdoðanas kartç. Redzamîbas pakâpe kartç ir atkarîga no konkrçtâ partnera komercdarbîbas pakâpes un konkrçtu pârdoðanas kritçriju ievieðanas.Lai sadarbotos ar Comarch un izdzîvotu savu partneri, izveidojiet tikðanos ar uzòçmuma pârstâvi, jums ir virkne atïauju apmâcîbas kursu Comarch produktu jomâ un parakstît atbilstoðu palîdzîbas lîgumu.Ir vçrts kïût par Comarch partneri, jo ðîs kompânijas sistçmas joprojâm ir vispopulârâkie komerciâlie risinâjumi Polijâ, un Affiliate Program ir diezgan izdevîgi konkrçtam sportam un mâkslai. Comarch piedâvâ arî îpaðus kompetenèu ceïus, ti, programmu partneru attîstîbai, kas veido Comarch darbinieku kopienu.Pirmais solis, lai sâktu sadarbîbu, ir aizpildît pieteikuma veidlapu, kas atrodas www.comarch.pl. Viss, kas jums jâdara, ir ievadît mûsu personîgâs iespçjas un uzòçmuma nodokïu identifikâcijas numuru. Zîmola darbinieki tiksies objektâ, kurâ tiks apspriesti sadarbîbas nosacîjumi ar interesantiem.