In vitro hiperstimulacijas simptomi

In vitro apaugïoðana ir atkarîga no olðûnas un spermas pieslçgðanas ârpus sievietes íermeòa. Viòi var iegût pâriem no in vitro aktivitâtçm neatkarîgi no tâ, vai viòi ir precçjuðies vai neoficiâlâs attiecîbâs.Indikâcijas in vitro ir:1. samazinâti spermas parametri (neatkarîgi no bâzes, \ t2. nespçja izraisît ovulâciju;3. olvadu aizture, \ t4. endometrioze,5 neveiksme ar citiem palîdzîbas veidiem, \ t6. nespçja noteikt neauglîbas cçloòus.Viena no labâkajâm neauglîbas klînikâm Polijâ ir Krakovas klînika In vitro.Dalîtâs ârstçðanas kurss notiek vairâkos posmos.Pirmais datums ir pamatots abiem partneriem, ir jâveic pilnîga neauglîbas ârstçðanas medicînas dokumentâcija. Ðâdas vizîtes laikâ tiek veikta medicîniskâ apskate un sievietes pârbaude. Vîrietis saòem nodoðanu jutîgiem testiem.Jaunajos amatos ârsts, pamatojoties uz pçtîjumu rezultâtiem, izvçlas in vitro apaugïoðanas tehniku. Ja tas ir nepiecieðams, tas pieprasa sîkâku izpçti.Nâkamajâ daïâ personai jâveic hormonâlâ stimulâcija. Ðodienas mçríis ir palielinât nobrieduðu oocîtu skaitu. Ârsts uzdod ultraskaòu un pârbaudi, pamatojoties uz ðiem rezultâtiem, nosaka datumu, kad olðûnas iegûtas in vitro apaugïoðanai.Pareizajâ laikâ pacients ziòo klînikai par ârstçðanu. Anestçzijâ tas ir apmçram 15 minûtes. Arî partneris klînikâ prezentç spermas ievietoðanu speciâli sagatavotâ dzîvoklî klînikâ.Laboratorijâ seðas no savâktajâm olðûnâm nonâk saskarç ar spermu. Ðâdâ veidâ tiek veidoti embriji.Mçsloti oocîti atrodas inkubatorâ, kur ir labi apstâkïi braukðanai.Vienu vai divus embrijus iegûst apaugïoðanai un mâca dzemdes dobumâ, lai tur varçtu tur ligzdu.Pacientam pçc apaugïoðanas ir jârîkojas mierîgâ veidâ. Gan seksuâlâ atturîba ir ieteicama, kamçr tiek veikti grûtniecîbas testi. Pçc 12 dienâm tiek pieòemts, ka pacients ir klînikâ testu beigâs, nosakot HCG lîmeni, kas apstiprina grûtniecîbu.