Iimijas sekretariats

Sekretariâts ir gandrîz katrâ uzòçmumâ un iestâdç, jo pateicoties tam, ir papildu dokumentu aprite, kas nepiecieðama, lai pârvaldîtu visu organizâciju. Ðodien sekretariâta darbîbai ir jâpielâgojas netradicionâliem komunikâcijas veidiem un papildus jâatbilst pieaugoðajâm prasîbâm par efektîvu un âtru informâcijas plûsmu.

Sievietei, kas vada sekretariâtu, çrtâkais risinâjums ir datorprogramma, jo tâ ievçrojami palielina grâmatas efektivitâti ar materiâliem. Îpaðai programmatûrai sekretariâtam var bût vairâkas funkcijas, no kurâm ir vçrts pieminçt:• dokumentu ieraksti (piemçram, pasûtîjumi, piedâvâjumi, sûdzîbas, darbinieku dokumenti, \ t• sarakstes reìistrs (ienâkoðie un izejoðie;• Pirkumu un pârdoðanas rçíinu reìistrs;• darbuzòçmçju reìistrs;• Iekðçjo kontaktu katalogs,• Elektroniskâ adreðu grâmata (ar priekðlikumu aplûkot aploksnes,• Sapulèu grafiks,• burtu un materiâlu raksti.Programma, persona, kas ir atbildîga par sekretariâta darbu, vispirms ir piedâvâjusi ïoti spçcîgu dokumentu un saraksti, pateicoties sakârtotiem reìistriem ar automâtisku meklçðanas funkciju. Pateicoties ðai programmai, tiek uzlabota iekðçjo dokumentu aprite uzòçmumâ, kas, protams, ievçrojami novçrtç uzòçmumus ar plaðu formu un lielu darbinieku skaitu. Dokumentu izveide un lielas korespondences mçrvienîbas nosûtîðana arî vairs nav tçma. Ðo daudzfunkcionâlo rîku var pielâgot katra zîmola individuâlajâm vajadzîbâm un sekretâra statusam. Un pats galvenais, pateicoties dokumentu elektroniskai uzglabâðanai, jûs varat ievçrojami samazinât uzòçmumâ izmantotâ papîra daudzumu un saistvielu skaitu.