Iimijas rupnieciba ukraina

Rûpnieciskajâs vietâs, jo îpaði tajâs, kas saistîtas ar íîmijas, elektroenerìijas un gâzes nozari, pastâv nopietnu negadîjumu, piemçram, ugunsgrçku, bîstamo vielu noplûde, kas var nopietni ietekmçt daudzus iekârtas darbiniekus, un pat vidi. Daudzi statistikas dati liecina, ka lielâkâ problçma ir pilnîgu riska pârvaldîbas metoþu trûkums, un procesu droðîba ir atkarîga tikai no ðî elementa pârvaldîbas.

Riska pârvaldîbâ tiek ieviestas citas formas, pamatojoties uz konkrçtu notikumu varbûtîbas aprçíiniem. Ir jaunâkâs salîdzinoðâs tehnoloìijas ar citiem lîdzîgiem objektiem, pârskatîðanu un analîzi. Turklât iespçjamo negadîjumu sekas un atðíirîbas kategorijâs atkarîbâ no apdraudçjuma pakâpes. Tas neapðaubâmi nenozîmç, ka ir svarîgi neòemt vçrâ draudus ar mazâku seku pakâpi - jânovçrð jebkâda negatîva iespçja.

Procesa droðîba ir procesa droðîba, pamatojoties uz regulâru apkalpes apmâcîbu, un cilvçkiem, kas atbild par vienu procesa droðîbu, jâbût veciem speciâlistiem. Neatbilstoði ðim diapazonam, veidojot un piegâdâjot rûpnîcas darbiniekus. Jâòem vçrâ arî citi elementi. Çkas apsaimniekotâjs ir jâpârvalda ar lîdzîgu intervâlu, nodroðinot atbilstoðu aprîkojuma daudzumu un aprîkojumu, radot iespçju novçrst negadîjuma sekas (piemçram, ugunsdzçðamos aparâtus ugunsgrçka mazinâðanas nozîmç, glâbðanas ceïus. Riska novârtâ atstâtâs sekas visbieþâk izraisa punktu par juridisko seku un sodu sekâm, nepiecieðamîba maksât kompensâciju viesiem un cietuðo rûpnîcu iedzîvotâjiem var uzòemt lielâko daïu finansçjuma, kas veltîts attîstîbas mçríiem. Saglabâtâ procesa droðîba un tâs konsekventas kvalitâtes kontrole ir jâatstâj katra objekta svarîgâkajos pârvaldîbas punktos.