Hermes datorprogramma

Konservçtu gaïas plate ir dzçriens no tuvâkajâm un pievilcîgâkajâm ietekmçm, veidojot garðîgas uzkodas. Ja mçs aicinâm mûsu viesus un nezinâm, kâ tos òemt, mçs varam uztaisît patîkamu izskatu ar aukstu gaïu.

vienoðanâsLabâkâ plâksne ir redzama, ja uz tâ novietotajiem augïiem ir daþâdas krâsas un formas. Mâjâs varam organizçt vieglas filejas ðíçlîtes un pilnas salami ðíçles. Tomçr ir svarîgi, lai atseviðías ðíçles radîtu skaistu kompozîciju. Mçs varam sakârtot ðíçles rindâ tâdâ veidâ, ka katrs rullis bija redzams. Interesants, kaut arî delikâts risinâjums ir rakstît plankumus ziedu organizçðanâ. Pçc labas formas nosûtîðanas tos vienkârði ievietojiet zobu bakstâmais.

estçtikaKonservçtâ gaïas plate vçlas bût iestrçdzis tâdâ veidâ, kas bûs garðîgs un labs. Visas ðíçles vienmçrîgi un plânâ ðíçlîtç sagrieziet ar asu nazi vai speciâlu aprîkojumu, kas, iespçjams, ir íîïu griezçjs. Desu gabaliòus var sagriezt pa diagonâli un iegâdâties blakus ruïïiem.

http://lv.healthymode.eu/nevajadzigi-kilogrami-dabiskie-veidi-zaudet-svaru/

EkstrasMçs varam arî organizçt olîvas, sierus, kokteiïu tomâtus un salâtu lapas uz gaïas. Aizvien interesantâk ir sparìeïus ievietot ruïïos vai pildît. Es domâju, ka viòð iederçsies ar olu pastu, pipariem, mârrutku krçmu, sinepçm vai pesto. Liels papildinâjums ðâdiem ruïïiem bûs laða un augu krçjuma çdiens. Ja kâ papildinâjumu izvçlamies sieru, ir vçrts pielâgot tâs garðu aukstâs gaïas garðai. Tâpçc vislabâk ir pasniegt karstos, nogatavojuðos sierus kopâ ar nogatavinâtajiem griezumiem, piemçram, Parmas ðíiòíi vai chorizo desu.

stiprie dzçrieniUzkodas, kurâs redzamas taisnas gaïas, vislabâk ir izvçlçties baltu, labu vînu. Ja mûsu piedâvâtâs aukstâs gaïas garða ir nedaudz asâka, ir vçrts laist sausu sarkanvînu uz galda. Labs risinâjums ir pasniegt mîkstu vulkânu gaïu ar balto vînu, pçc tam asâku pçc siera, uz kuru vislabâk atbilst sarkanvîns, un beidzot ar virkni problçmu un laða ruïïiem ar rozâ vînu.