Hbs 250 griezcjs

Ðíîstot siera grieðanai, ðíiet, ka tas ir nenozîmîgs jautâjums, bet veikalu palîgu pieredze lielveikalos ar sieriem ir diezgan sekundes. Sieriem attiecîbâ uz sugu ir atðíirîga konsistence. Ir cietie sieri, kuriem ir nepiecieðams izmantot mazliet jaudas, bet arî ïoti elastîgu sieru, pat pieturoties pie naþa virsmas, pat ja ir tâds pats nazis, kas paredzçts tikai siera grieðanai. Sakarâ ar to, ka naþa virsma ir netîra ar lipîgu sieru, nâkamos ðíçles ir vçl grûtâk sagriezt precîzâ procesâ, nesabojâjot siera struktûru.

Ko tad var risinât cilvçki, kas spçlç veikalos, kas katru dienu atkârtoti sagrieþ daþâdus siera veidus plânâs ðíçlîtçs mûsu klientiem? Pirmâm kârtâm viòiem ir jâizmanto labs griezçjs. Slîpmaðîna-ma siers ir liels daudzums, kas paredzçts visu veidu sieru grieðanai. Tam ir ïoti jutîgs asmenis, kas labi iegremdç sieru un sagrieþ plânas, smalkas ðíçles, un nav jçgas ðî siera konsistencei. Tas nozîmç, ka ðis griezçjs konkrçtâ laikâ sagrieþ vairâk siera bez nepiecieðamîbas noslaucît asmeòu virsmu ik pçc daþâm ðíçlîtçm. Ir ïoti vienkârði, ja ir nepiecieðams sagriezt milzîgu daudzumu daþâdu veidu siera nelielâ laika posmâ, t.i., parasti noliktavâs. Tomçr mçs arvien vairâk esam gatavi saòemt mâjâs gatavotu griezçju, jo tas parâda, ka ir viegli pierast pie vajadzîgâ darba un kas mûs sagatavo daudz nepatikðanas.

Ðodien, tâ vietâ, lai nopirktu sieru ðíçlçs, jûs varat iegâdâties savu siera griezçju un katru dienu ðûnu ðíçles tik daudz, cik vçlaties no jebkuras siera mâjas! Tas ir milzîgs enerìijas taupîðana un pats siers, jo tas tiek uzglabâts visa bloka bûtîbâ, samazinot lçnâku jaudu nekâ siers, kas sagriezts plânâs ðíçlîtçs veikalâ.