Grutniecibas apicrbu rathotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ tika izgatavota vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja augstu skatîtâju saturu, ko viòi vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri radîjuði audzçðanas sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika izstrâdâta mazâkajâ brîdî, un viss tika darîts bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To raþoðanai tika izmantoti pilnîgi oriìinâli un gaisîgi audumi ar âtrâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika visvairâk gaisîgs, krâsains maxi svârki kopumu radîja tamborçðanas. Viòi cienîja cieòu, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm, kâ arî izðûti bikini. Jaunâkajiem apìçrbu dizaineriem, kas piedâvâti dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar svarîgiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas sagatavota îpaði jaunajai cîòai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. No ðîs izsoles saòemtie ienâkumi tiks pieðíirti individuâlajai bçrnu mâjai. Jâuzsver, ka zîmols labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un dârgas kampaòas. Viòas darba devçjs jau vairâkkârt ir piedâvâjis savus priekðmetus pârdoðanai, un izsoles priekðmets bija pat viena no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija nonâks punktos âtri maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot e-komerciju, kurâ bûtu pieejamas kolekcijas, kas nav fiksçto lîniju þurnâli.Vietçjais apìçrbu zîmols ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Ir daþas rûpnîcas visâ valstî. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði daudzâs labâkâs drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Katru reizi ðis nosaukums veido kolekcijas sadarbîbâ ar svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti novçrtçtas, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas vçlas sâkt no rîta, ir gatavi lielâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma produkti daudzu gadu garumâ ir ïoti nozîmîgi gan klientu vidû, gan gan ârvalstîs, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenokrît, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko tâ ir saòçmusi, un kas dod priekðroku visprecîzâkajai klasei.

Dr ExtendaDr Extenda - Novatorisks seksuâlâs funkcijas stimulators katram cilvçkam!

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Vroclava