Giodo it sistcma

Ar arvien pieaugoðo globalizâciju un ar to saistîto visu sabiedrîbas izpausmju izpausmju internacionalizâciju tâ ievçro vajadzîbu pielâgot atseviðíus produktus Eiropas tirgiem, kuros tie tiek piedâvâti. Ðîs realizâcijas ir saistîtas gandrîz visâs nozarçs un jo îpaði nozarç un IT segmentâ. Daudzu tehnoloìisko produktu panâkumos minçtais pielâgojums koncentrçjas uz programmatûras atraðanâs vietu.

Tâdçï tas ir pasâkumu kopums, kas pârâk lielâ mçrâ atzîst, ka konkrçta raksta pielâgoðana konkrçtâ tirgus specifikai. Pirmkârt, tâ sastâv no tâ saucamâs programmatûras vietçjâs versijas izveidoðanas, tulkojot visas frâzes un papildus izveidojot atseviðíu dokumentâciju, kas ir ideâli piemçrota izvçlçtajai valstij. Bieþi vien, izòemot parastos tulkoðanas procesus, ir jâievieð savas metriskâs un iepazîðanâs sistçmas, kas bûs kopâ ar konkrçtâ tirgus pamatiem.Ðis process, ko bieþi dçvç par L10n simbolu, arî izveido atseviðía pakalpojuma tîmekïa vietnes versiju, lai papildinâtu tâs popularitâti ar jaunu valstu cilvçkiem. Tâpçc tâs ir ïoti nepiecieðamas darbîbas, jo îpaði konkrçta uzòçmuma parâdîðanâs laikâ atseviðíos tirgos. Lai viòi varçtu izdzîvot, vienmçr saprotot pareizâ un atbilstoðâ stilâ, viòiem jâievçro vairâki faktori, kas, cita starpâ, attiecas uz individuâlâm frâzçm, kas òemtas vçrâ reìiona iespçjâm, un pat izvçlçtiem dialektiem. Pareizi veiktas procedûras ne tikai palielinâs pakalpojuma pieejamîbu, bet lîdzîgi arî labvçlîgi skars konkrçto uzòçmumu.