Galvena slcdtha shcma

Skrieðanas spçle nav labi aizvçrta. Tas aizòem daudz uzmanîbas, lai nebeidzas slikti, it îpaði, ja tuvâkajâ mâjâ mçs esam baroðanas ligzda, kurai ir daudz enerìijas. Mâjsaimniecîbu varâ ðodien tiek atrasti tâdi jaudas releji, jo tos izmanto, lai nolasîtu maðînas, kas balstâs uz ðâdu jaudu. Tomçr ir nepiecieðams, lai ðâdiem jaudas relejiem bûtu gadîjuma slçdþi, tâpçc ir vçrts mçìinât nodroðinât ðâdu aizsardzîbu.

Strâvas slçdþi tiek izmantoti rûpnîcas vietâs. Ðodien rûpnîcâs var izmantot daudzas maðînas, ko tâs izmanto no tâ sauktâs jaudas vai kontaktligzdas ar noteiktu elektrisko jaudu. Katru gadu ievçro daudzus nelaimes gadîjumus, jo ðâdi jaudas slçdþi nedarbojas, vai parasti pasaulç, tie nav uzstâdîti rûpnîcas vietâs. Tomçr baroðanas slçdzis nav lielisks instruments, bet gan noderîgs rûpnîcu zâlçs vai mâjsaimniecîbâs, pateicoties kurâm mçs varam bez jebkâdâm problçmâm reaìçt, ja notiek nelaimes gadîjums ar lieljaudas elektriskajâm ierîcçm.Efektu slçdþi ir arî lieliska aizsardzîba pret bçrniem, kas ar savâm rokâm var sasniegt tikai vietâs, kas nav droðas elektroenerìijas ziòâ. Ðâda jauda mâjâs ir nepiecieðama periodiski, bet ir svarîgi, lai kaut kur bûtu piemçrots slçdzis. Tagad ir tâds pats parastais rîks, kas ir ïoti elegants, pat to var novietot plauktâ. Ðâdi slçdþi nav lîdzîgi pirms piecpadsmit gadiem, kas bieþi vien bija daudz apkârtçjâs vides un izjauca telpu. Mûsdienâs jaudas slçdþi ir efektîvs elektrisko elementu elements, kas ðodien ir estçtisks, jo elektrisko kastu, lielo sadales skapju un tamlîdzîgu iekârtu daïas ir ïoti maigi cilvçka acîm, jo tâs nesâk ar savu attçlu. Ir vçrts ieguldît tâdos slçdþos vai lîdzîgos droðîbas pasâkumos, kas var dot mums lielu çrtîbas un, pirmkârt, droðîbu.