Gaisa piesaroojums angiu valoda

Ar gaisa piesâròojumu mçs katru dienu liekam. Pasaules Veselîbas organizâcijas (PVO standarti stingri nosaka, kâda kaitîgo vielu koncentrâcija atmosfçrâ ir pieòemama, lai es bûtu droða manai veselîbai, un vairâk netika konstatçts negatîvs spiediens uz gruntsûdeòiem un gruntsûdeòiem. Galvenais nelabvçlîgâ atmosfçras sastâva virzîtâjspçks ir darbinieks, kultûras un rûpniecîbas attîstîba.

Atmosfçras sastâvs attâlâs raþotnçs ir ârkârtîgi svarîgs uzticîbas un cilvçku veselîbas nodroðinâðanai.ATEX direktîva, kas darbojas Eiropas Savienîbas dalîbvalstîs, un standartu pârvaldîba, kas nodroðina apstâkïu droðîbu sprâdzienbîstamâ vidç, ievieð vairâkus pienâkumus darba devçjiem, lai novçrstu sprâdziena risku.Galvenais nosacîjums ir nodroðinât pareizu ventilâciju un aizsargât bîstamo vielu uzkrâðanos gaisâ, kas pakïauts potenciâlajam aizdegðanâs avotam.Uzòçmçjam ir divas iespçjas: viòam ir jânovçrð koncentrâcija kaitîgo vielu, piemçram, putekïu, gâzu, miglu un tvaiku, vietâs, kas saistîbâ ar gaisu rada sprâdzienbîstamu maisîjumu. Vçl viena iespçja ir novçrst aizdegðanâs risku, bet ar aizsardzîbu, kas visur ir saistîta ar visuresoðas elektrostatiskâs enerìijas un tâs izplûdes raðanos, ideâls risinâjums ir vienkârðâks.Pretçji uzòçmçju vajadzîbâm, ðî tehnoloìija iznâk.Rûpnieciskie putekïu savâcçji ir putekïu savâkðanas stils, kas pats par sevi ir ïoti izplatîta un visplaðâk izmantotâ gaisa attîrîðanas metode. Mçs sadalâm paðreizçjâ virzienâ ieviestos rûpnieciskos putekïu savâcçjus saskaòotos un mitros.Saturot to darbîbas reþîmus, mçs varam iegût tâdas ierîces kâ:- norçíinu kameras (no gravitâcijas spçka, \ t- elektrostatiskie sausie putekïu savâcçji (izmanto elektrostatisko enerìiju, \ t- cikloni (izmantojot centrbçdzes spçku, \ t- filtru savâcçji (izmanto daþâda veida filtrus.Mitrâs rûpnieciskâs putekïu ekstrakti balstâs uz skaloðanas procesiem. Tie rada cita veida skruberi:- ar pieteikumu,- bez pildîjuma,- putas,- ar gâzes plûsmu caur ûdens aizvçrðanu.Vairâkas pieejamâs gaisa filtrçðanas metodes ïauj domât par nozares cilvçku droðîbu un veselîbu, kad un kâdâ ikdienas dzîvoklî.