Fiskalie konin printeri

Ir pienâcis laiks, kad likums paredz fiskâlâs ierîces. Tad ir elektroniski rîki, cilvçki, kas reìistrç pârdoðanu, un nodokïu summas, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas darîjuma. Viòu darba devçju trûkuma dçï viòi tiek sodîti ar lielu finansiâlu sodu, kas nepârprotami pârsniedz tâ izpildi. Neviens nevçlas sevi kontrolçt un pilnvarot.Bieþi gadâs, ka uzòçmums tiek realizçts îsu virsmu. Uzòçmçjs pârdod savus izstrâdâjumus bûvniecîbas stadijâ, un kompozîcija to galvenokârt glabâ, ir vienîgâ brîvâ telpa, pçdçjâ vieta, kur ir galds. Tomçr fiskâlâs ierîces ir tikpat nepiecieðamas kâ boutique gadîjumâ ar lielu tirdzniecîbas telpu.Tas pats attiecas uz cilvçkiem, kas stâv. Ir grûti iedomâties, ka darba devçjs peld ar lielu fiskâlo kases aparâtu un visâm iekârtâm, kas nepiecieðamas tâ labai izmantoðanai. Viòi vienmçr parâdîjâs tirgû, mobilâs fiskâlâs ierîces. Tajos ir mazi izmçri, izturîgas baterijas un vienkârða darbîba. Izskats atgâdina terminâïus, lai samaksâtu ar maksâjumu karti. Tâdçï viòð sniedz ideâlu izeju mobilajam lasîjumam, un, piemçram, tad, kad mums ir tieði pienâkums doties uz pircçju.Lîdzekïi ir svarîgi arî paðiem saòçmçjiem, nevis tikai îpaðniekiem. Pateicoties izdrukâtajam kvîtim, lietotâjam ir iespçja iesniegt sûdzîbu par iegâdâto produktu. Tâ rezultâtâ ðis kvîts ir viens no mûsu pirkuma pierâdîjumiem. Tas ir arî pierâdîjums tam, ka darba devçjs veic labu kampaòu ar pieòçmumu un veic PVN par pârdotajiem augïiem un pakalpojumiem. Ja rodas situâcija, ka fiskâlie çdieni veikalâ ir atvienoti vai neizmantoti, mçs varam izdot birojam, kas ierosinâs atbilstoðus juridiskus pasâkumus pret uzòçmçju. Tâdçjâdi viòð saskaras ar ïoti lielu finansiâlu sodu un daþreiz pat situâciju.Fiskâlâs ierîces uzòçmçjus uzskata arî par to, ka viòi pârbauda savu finansçjumu nosaukumâ. Par katru dienu tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, bet mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik precîzi mçs esam ieguvuði naudu. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai kâda no komandâm zog mûsu naudu vai vienkârði vai mûsu bizness ir rentabls.

Veikals ar kases aparâtiem