Fiskala kases sistcma elzab iota

Kâ jûs zinât, tomçr ir kïûdas. Joprojâm ir kases aparâta panâkumi. Tas notika ar mani. Es gribçju viòu aizvietot, un es uzzinâju, ka tas sastâv no daþiem gadîjumiem, par kuriem man nebija ne jausmas. Pirmkârt - vienkârða kïûme, ko pakalpojums nespçj labot vai atcelt fiskâlo atmiòu. Es uzzinâju, ka tas ir ïoti reti. Tâtad jûs varat izlasît Nodokïu biroja priekðâ, tad apmainîties ar atmiòu. Un kas notiks, ja nav papildu lasîðanas?

Pçc tam ierîce jânosûta raþotâjam un jâveic laboratorijas nolasîðana. Kad ir nepiecieðama kases aparâtu apmaiòa? Nu, kad atmiòa bija pilna. Katrai atmiòai tomçr ir neliels daudzums vietas. Fiskâlajâ valûtâ viòð vçlas no ikdienas ziòojumu skaita. Ðeit, tâpat kâ iepriekð, mçs lasâm Nodokïu biroja priekðâ un pçc tam nomainâm atmiòu. Vçl viena lieta, kad kases nomaiòa ir noderîga, ir nodokïu maksâtâja numura maiòa. Viòð var dzîvot, pârveidojot uzòçmumu. Ðis numurs ir tâpçc, ka tas ir pastâvîgi ievadîts atmiòâ. Un ðeit un tas bûtu jâizlasa Nodokïu birojâ. Nepiecieðams aizpildît atbilstoðo dokumentu un persona aizpilda ziòojumu no ðâda lasîjuma. Vai mçs varam saòemt atmiòu un to saukt sevi ...? Galu galâ, nç! Ðâdu apmaiòu iespçjams sagatavo tikai raþotâja dienests. Protams, ja jûs nopirkât naudu pievilcîgâ veikalâ - viòiem visiem bieþi ir, jo viòiem ir pakalpojums. kaðî izmaiòa var ilgt vairâkas dienas. Pçc atmiòas nomaiòas ierîce ir jâinstalç vçlreiz. Ðâdâ gadîjumâ kases reìistrâcija nodokïu iestâdç ir jânotiek vçlreiz. & Nbsp; Tâ izvçlas daudz laika, ko mçs ïoti ietaupîsim, ja mçs iegâdâsimies kases aparâtu labâ vietâ.Visas elektroniskâs ierîces ir neuzticamas, un nekas neapgalvo par pçdçjo ietekmi. Mums ir jâmâcâs augt ar tagadni un iet. Mums ir jâzina arî pçdçjâ situâcija, ko darît, ja ðâds sadalîjums notiek. Visizdevîgâkâ iespçja ir izsaukt telpu, kurâ tika nopirkta nauda, un jautâjiet, ko tâlâk? Par laimi, arvien vairâk ðâdu veikalu palîdzçs mums caur Polijas problçmu.