Fiskala kases laiva

Mikroskopi ïauj aplûkot mikrorajonu, tie ir ierîces, kas paredzçtas ârkârtîgi mazu objektu novçroðanai, kuru smalkâs detaïas parasti ir neredzamas cilvçka acîm. Mikroskopu izsaka ar diviem fokusçðanas lçcu mezgliem, kas atrodas uz caurules, ko sauc par cauruli, rezultâtiem. Objektam pieðíirto objektîvu komplektu sauc par objektîvu. No sçrijas otrais objektîvu komplekts tiek saukts par okulâru un ïauj to novçrot. Caurules iekðpusç, pateicoties lçcai, tas tiek veidots reâlâ attçlâ, palielinâts un apgriezts, ko novçrotâjs redz, pateicoties okulâram. Òemot vçrâ abu objektîvu kopu lîdzâspastâvçðanu, redzamais attçls ir veiksmîgs, paplaðinâts un vienkârðs. Metallogrâfiskie mikroskopi ir mikroskopa veids, lai cilvçki varçtu mâcîties uz necaurspîdîgiem paraugiem. Metalogrâfiskie mikroskopi ietver gaismas mikroskopus un elektronu mikroskopus.

Ko mçs varam redzçt ar metalogrâfisko mikroskopu?Paði mikroskopiskie pçtîjumi, izmantojot metâlogrâfiskos mikroskopus, païaujas uz parauga òemðanu no konkrçta produkta, pçc tam polirçjot un pulçjot konkrçtu lauku, t.i. metâlisks paraugs, kas pçc izvçles kodinâðanas tiks pakïauts mikroskopiskam novçrojumam. Konkrçta metâla konstrukcijas atklâðana, kâ arî vairâki tâs neapstrâdâtâm acîm redzamie sakausçjumi un defekti ir svarîgs metâlogrâfiskâs izpçtes mçríis. Tie palîdz identificçt strukturâlo komponentu daudzveidîbu un nodroðinât to morfoloìiju, daudzumu, izmçrus un sadalîjumu. Metallogrâfiskie mikroskopi ïauj novçrot metâla paraugus un atklâjumus. Pateicoties precîzai lçcu ievieðanai, metallogrâfiskais mikroskops atklâj mikrokrâsa, ïauj aprçíinât fâzes daïu un novçrot ieslçgumus un turpmâkâs materiâlâs daïas.