Es biomasas direktiva

https://neoproduct.eu/lv/kankusta-duo-efektivs-veids-efektivai-novajesanu-arstesanai/

ATEX direktîva Polijas tiesîbu sistçmâ tika ieviesta 2003. gada 28. jûlijâ. Viòð pieprasa produktus, kas paredzçti darbam apgabalos, kuros pastâv eksplozijas risks. Ðiem produktiem jâatbilst stingrâm prasîbâm, kas tiek izmantotas ne tikai droðîbai, bet arî veselîbas aprûpei. ATEX direktîva ietver atbilstîbas novçrtçðanas procedûras.

Attiecîgâ normatîvâ akta noteikumu principâ droðîbas lîmenis, kâ arî ar to saistîtâs vçrtçðanas procedûras galvenokârt ir saistîtas ar vides apdraudçjuma lîmeni, kurâ tiks izmantota îpaða iekârta.ATEX direktîva nosaka stingras prasîbas konkrçtam produktam, par kuru var sodît potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç. Un kâdas zonas tas nozîmç? Pirmkârt, mçs runâjam par akmeòogïu raktuvçm, kurâs ir daudz lielâka metâna vai ogïu putekïu sprâdziena varbûtîba.

ATEX direktîva detalizçti sadala ierîces spçkos. Viòð ir divi no viòiem. Pirmajâ daïâ ir atlasîtas ierîces, kas raktuvçs tiek ievadîtas zemç arî uz virsmâm, kuras var apdraudçt metâna eksplozija. Otrâ grupa attiecas uz ierîcçm, kuras izmanto ðâdâs vietâs, bet kuras var apdraudçt sprâdzienbîstama vide.

Ðî direktîva nosaka pamatprasîbas attiecîbâ uz visâm ierîcçm, kas nonâk zonâs, kurâs ir apdraudçti metâna / ogïu putekïu sprâdzieni. Un specifiskâkas prasîbas ir svarîgas ar iespçju atrast saskaòotos noteikumos.

Jâatceras, ka ierîces, kas praksç izmantotas potenciâli sprâdzienbîstamas vides tuvumâ, bûtu jâapzîmç ar CE zîmi. Paziòotâs institûcijas identifikâcijas numurs jâatgrieþ aiz maríçjuma, kam jâbût pastâvîgam, redzamam, stipram un vienkârðam.

Paziòotâja institûcija pârbauda visas iestâdes kontroli vai vienu piegâdi, lai nodroðinâtu sadarbîbu ar direktîvas pamatnoteikumiem un cerîbâm. Jâatceras arî, ka no 2016. gada 20. aprîïa paðreizçjo direktîvu aizstâs ar jauno ATEX direktîvu 2014/34 / ES.