Elisoft rciinu izrakstidanas programma

Rçíinu izrakstîðanas programma ïauj jums attçlot daþâda veida norçíinu materiâlus âtrâ, populârâ un strukturçtâ tehnoloìijâ. Comarch ERP Optima rçíinu modulis ir çrts lietoðanai. Pateicoties tam, ir svarîgi izsniegt dokumentus noteiktâ valûtâ.

Ðis pieteikums pastâv lielâ sinhronizâcijâ ar otro Comarch sistçmas moduli. Tie ir zinâmi, ka tie tiek atjauninâti visas kopas beigâs, kâ rezultâtâ tiek nodroðinâts vienkârðs grâmatvedîbas pakalpojums. Ar funkcionalitâtes palîdzîbu (pârdoðanas un pirkðanas iespçjas, interneta dokumentu apmaiòa ðis elements noteikti ir interesantâkais jautâjums ðajâ þanrâ.Papildu rîks, kas ir îpaðais pârdoðanas logs, ïauj jums prezentçt jebkuru reklâmu un dokumentus, kas saistîti ar konkrçto klientu. Tas ir ïoti pieejams risinâjums grâmatveþiem. Turklât ðî ideja ir saistîta ar drukâðanas funkciju. Tas viss darbojas, ka ceïð uz populâru apjomu atvieglo uzòçmuma vai uzòçmuma darbîbu un strâdâ patîkamâk.Comarch ERP Optima rçíinu programma ir îpaði piemçrota vieglajiem un mazajiem uzòçmumiem, kur grâmatvedîbas departaments nav liels un cilvçkiem palîdz sadarbîba un palîdzîba. Tâ ir rçíinu moduïa kâ norîkoðanas un rçíinu izrakstîðanas programmas loma, kas atvieglo darbinieku darbu un samazina iespçju kïûdîties. Programma ïauj âtri izdot rçíinus kopâ ar tûlîtçju korekciju arî iespieðanas iespçju.Comarch ERP Optima rçíinu izrakstîðanas programmatûra ïauj jums: izsniegt pârdoðanas un pirkuma rçíinus, fiskalizçt fiziskâm sievietçm, rîkoties ar visiem darîjumiem PLN un ârvalstu valûtâs, izdot koriìçjoðus dokumentus (korekcijas: daudzums, dati, vçrtîbas cena, PVN likme, atlaide uc , pirkðana un pârdoðana, izvçloties standarta maksâjuma veidus (pârskaitîjumu, kompensâciju, skaidru naudu, kâ arî klienta programmatûras norâdîtos un pakalpojumu un partneru reìistru.