Elektronikas mikroskops

Mikroskopa nosaukums tika izveidots, apvienojot vârdus no senâs grieíu valodas par vietu "mazs" un "meklç", "skatoties". Mikroskopu izmanto, lai novçrotu mazus objektus, kas bieþi ir neredzami neapbruòotu aci. Lîdz ar to rîks ir plaði izplatîts medicînâ, zinâtnç un rûpniecîbâ daþâdu lietu ietekmç. Citu veidu mikroskopi tika izgudroti uz vçstures attâlumu.

Svarîgs instruments bija optiskais instruments, kas tika izmantots tikai dienasgaismâ, lai apgaismotu apskatîtos objektus. Ðie instrumenti nav ieguvuði lielu popularitâti, jo sasniedzamais palielinâjums bija pilnîgi desmitkârtîgs. Septiòpadsmitajâ gadsimtâ bija mikroskopisko pçtîjumu revolûcija. Antonie van Leeuwenhoek palîdzçja uzlabot mikroskopu un vçlâk uzlabot darbu plaðâ diapazonâ. Kâ galvenais cilvçks zem mikroskopa viòð novçroja cita veida ðûnas. Pateicoties viòam, pasaulç bija liels sasniegums bioloìiskajos pçtîjumos. Zinâtnieki spçja novçrot mikroorganismus, uzzinot pilnîgi atðíirîgas situâcijas attiecîbâ uz faunas un floras pasauli. Mikroskopa izgudrojums un popularizçðana ïâva tâlâk attîstît zâles. Ir atrasti daudzi lîdzekïi un vakcînas. Astoòpadsmitajâ gadsimtâ mikroskopâ tika novçrotas tuberkulozes baktçrijas, kas vçlâk bûtu noderîgas vakcînas izgudroðanâ pret ðo slimîbu. Mikroskops ir radîjis jaunas zinâtnes lietas, tostarp mikrobioloìiju un citoloìiju. Mikroskopâ pirmoreiz tika novçrotas hromosomas un pierâdîts, ka tâs ir gçnu nesçji. Vçl viena zinâðanu joma sâka augt no ðî perioda: ìençtika. Gçnu atklâðana un novçroðana ïauj ìençtiskos defektus pçdçjâ pasaulç. Neatstâsim un juridisko aspektu - pateicoties ìençtikai, bija iespçjams identificçt noziedzniekus un noteikt paternitâti. Mikroskops kalpoja arî nozarei: pateicoties tam, tiek uzbûvçti jauni metâlu sakausçjumi, kas ir materiâls, kas spçlçjams ekonomikâ un prasmçs. 20. gadsimtâ tika izgudrots elektronu mikroskops. Ðajâ jaunajâ cilvçka ierîcç tika novçrotas vismazâkâs ðûnu struktûras, izmantojot elektronus. Kopumâ, ðodienas mikroskopâ var redzçt nelielas dabiskâs pasaules daïiòas. Pateicoties ðim izgudrojumam, bija iespçjams augt zinâtnes, rûpniecîbas un medicînas jomâ.