Ebreju poiu tulkotajs

Tulkoðanas pakalpojums var bût noderîgs mums visiem. Ja mçs atceramies par darbu ârzemçs vai nopirkt automaðînu no ârvalstîm, vai ja notiek nelaimes gadîjums ârzemçs, tad mçs bûsim spiesti to izmantot ar tulka palîdzîbu. Mums bûs vajadzîgs arî ðis pakalpojums, ja plânojam studçt ârzemçs vai apmainîties ar studentiem.

Angïu-poïu tulkotâjs, kuram ir zvçrinâta tulka licence, vai tulks tâ sauktais parasts, tâpçc bez tiesîbâm tulkot zvçrinâtus tekstus.Patlaban zvçrinâts tulks ir atbildîgs par eksâmenu un tikai tad saòem ierakstu zvçrinâtu tulkotâju sarakstâ, ko veic Tieslietu ministrija. Tas nozîmç, ka, lai kïûtu par zvçrinâtu tulku, augstâkâs izglîtîbas diploms nav izdevîgs. Polijâ bija pietiekami, lai tiktu iesniegts pieteikums par zvçrinâtu tulku saraksta iekïauðanu bez nepiecieðamîbas nokârtot eksâmenu.Visas personas, kurâm ir zvçrinâta tulka tiesîbas, varçs veikt zvçrinâtu tulkoðanas dienestu par visiem oficiâlajiem dokumentiem vai dokumentiem, kurus mçs vçlamies iesniegt ðâda veida nosaukumâ, tiesâ, slimnîcâ un ârzemju iestâdçs. Tulkotâjs bieþi ir specializâcija, jo juridisko tulkojumu, citu medicînisko vai tehnisko tulkojumu specifika ir atðíirîga. Tulkotâjs, kam ir zvçrinâta tulka kvalifikâcija, var bût arî tulks kâzu laikâ vai sarunas laikâ tiesas tiesâ. Zvçrinâts tulks var darboties, un, noslçdzot lîgumu ar notâru, nâkamajâs situâcijâs, kas bieþi vien ir saistîtas ar, piemçram, uzòçmçjdarbîbu, ir paði.Angïu valodâ runâjoðs tulkotâjs, kuram nav zvçrinâta tulka pilnvaras, nevarçs izveidot autentisku oficiâlu tulkojumu, bet tas noteikti ir jânorâda arî citâs situâcijâs, kur nav nepiecieðams oficiâli apliecinât un autentificçt tulkojumu.avots: