Dynow virtuala pasaule

Laiki, kad mçs dzîvojam - 21. gadsimtâ ir varas attîstîbas metode, kuru mûsu senèi nevarçja pat sapòot. Lîdztekus reâlajai pasaulei, kas mûs ieskauj, mçs joprojâm esam virtuâlâ pasaule - un, lai gan tâ parasti neprasa to, ko mçs varam lasît no zinâtniskâs fantastikas grâmatâm un filmâm, ðî pasaule ir kïuvusi par poïu pasauli, mûsu sabiedrîbu un tagad viss ir ar viòu.

Interneta laiks

Paðlaik internets ir vadoðais lîdzeklis, kas lçnâm, kaut arî nenovçrðami nospieþ televîziju no pjedestâla. Jaunieðu dâmu garastâvoklî, piemçram, viòi apgalvo, ka tie ir mûsdienîgi, internets jau sen ir chased televîziju. Ko tas nozîmç? Îstenojot ðo, tâ tiek saukta tik daudz, ka ir jârçíinâs ar internetu. Informçtîba ir lielâs korporâcijas un organizâcijas, kas rada individuâlus profilus sociâlajos medijos un apkârtnç www. Tas ir zinâms tiem, kas ir atvçruði savu biznesu, kas darbojas internetâ - mçs ðeit runâjam par tieðsaistes tirdzniecîbas pierâdîjumiem.

Paða lapa? Laba ideja!

Ja mçs vçlamies, lai bûtu perspektîva par to, kâ izcelt un ïaut panâkumus, ja mçs vçlamies, lai mûsu biznesa plâns saòemtu un saòemtu & nbsp; klienti - jûs nevarat veikt bez interneta.Tîmekïa vietnes îpaðums ir mehânisms, kas prasa lielu informçtîbu un mâcîðanos - tîmekïa vietòu radîtâjam ir jâbût publiskajâ sievietç un jâveido prâts ar jauku izjûtu un jâzina sabiedrîbas vçlmes. Izklausâs sareþìîti? Pareizi, jo tad tas ir sareþìîts process, kas ir piemçrots izpildei, ja mçs nopietni atceramies plaði pazîstama uzòçmuma nepiecieðamîbu un attîstîbu.