Div web dizains

Elzab fiskâlâ printera galvenais uzdevums ir reìistrçt informâciju par komerciâlo pirkumu. Fiskâlais printeris, atðíirîbâ no fiskâlâs valûtas, vienmçr sadarbojas ar ârçjo sistçmu, tas nozîmç, ka tas nav neatkarîgs instruments. Ðis ârçjais organisms, kas dzîvo uz datora modeïa, kas izvietots kâdâ konkrçtâ laukâ paredzçtâ programmatûrâ.

Money Amulet

Komunikâcija tiek îstenota, piemçram, izmantojot RS232 seriâlo interfeisu. Ðis risinâjums piedâvâ daudz analîzes un ziòoðanas iespçju nekâ standarta kases aparâts. Vçl viena fiskâlâ printera priekðrocîba ir iespçja izdrukât PVN rçíinus ârpus parastajiem ieòçmumiem. Printera un datora kombinâcija garantç arî daudz augstâku aprûpes pakâpi salîdzinâjumâ ar izsniegtajiem dokumentiem. Printerim ir pieðíirts ïoti krâsains TFT displejs. Piemçram, ar diametru 4,3 collas. To var savienot ar korpusu vai ârçjo. Ðâdu monitoru pçc tam pieslçdz ar îpaðu kabeli, kura vidçjais garums ir pusotru metru. Ðâdâ displejâ, izòemot pamatizvçlni, lietotâjs var parâdît pierâdîjumu piedâvâtâs preces vai vairâk reklâmu klipus, kas reklamç attiecîgo vienîbu. Printeris ïauj pârdot preces ar zîmoliem ar garâku rakstzîmju skaitu nekâ parastais fiskâlais kases aparâts, kuru varam izdrukât sava uzòçmuma virsrakstâ kâ pierâdîjumu, klienta NIP rçíinâ, kâ arî svîtrkodus ar kvîti. Izdrukas var veikt uz papîra, un papîra platumu var mainît, òemot vçrâ lietotâja vajadzîbas. Daþi fiskâlie printeri piedâvâ elektroniskas kopijas ierakstîðanu SD kartç. Piekïuve datiem no SD kartes var tikt iegûta no printera vai datora diapazona. Piekïuve konkrçtam rakstam uz datora SD kartes ïauj skatît, ziòot un kopçt visu informâciju, ko lietotâjs vçlas. Kâ pierâdîjums ir iespçjams izdrukât pârskatu par materiâliem, par kuriem tika mainîtas nodokïu likmes. Ðîm ierîcçm nav regulâras fiskâlâs kases.