Diferencialvienadojumu uzdevuma parastie teorijas piemcri

Agrâk politiskajai struktûrai bija jânovçrtç, ka dzçrieni no cienîjamiem un labprât lietotiem saukïiem ïâva noteikt, ka tehnika nonâk mâjâs. Bez tehnoloìijas ikdienas dzîvç neviens nevar darît. Ka vecmâmiòas no pçdçjâs vecâkâs paaudzes jautâ: "Un kâpçc virtuvç ir nepiecieðama otra maðîna, jûs nevarat sarîvçt sieru un sagriezt maizi ar nazi?

Tad pacients meita, meitene vai mazmeita atbildçs ar realitâti: "Bet mamma / vecmâmiòa, tâpçc nav citas maðînas, ðî grieðanas maðîna ir visu veidu çdienu grieðana, nevis tikai maize!" Un viòam ir taisnîba. Jûs varat arî sagriezt visu veidu gaïu, pat cieto sieru, kâ arî dârzeòus un produktus. Un jauno biezu ðíçïu garðâ. Tas ir lieliski, ka tas nav augïi.Katra mâju salocîta sieviete savâ virtuvç ir cita veida sadzîves tehnika. Daþreiz mâjvietu galdiòam nav vietas, un tai ir jâizlemj, ko var atlaist augðpusç un kâdus çdienus ievietot skapjos.Vçl viena problçma ar elektroniku un metodi virtuvç ir risks, kas var apdraudçt nepieredzçtus un ziòkârîgus bçrnus. Par laimi, daþi sadzîves tehnikas raþotâji aprîko savu organizâciju ar bçrnu aizsardzîbu, bet arî neuzmanîgiem, miegainiem lietotâjiem un ikvienam, kas nevçlas lasît instrukcijas. Tie ietver, cita starpâ, naþus, nav iespçjas tîrît robotu daïas, ja pastâv risks, ka maðîna var mçìinât strâdât utt.Tâ kâ 612p burvju griezçjs tiek izmantots, lai samazinâtu visu veidu pârtiku, tas droði atradîs lietoðanu jebkurâ pârtikas preèu veikalâ. Tur darbinieki, kas ir apmâcîti par ierîces lietoðanu visas dienas garumâ, izmanto inovatîvâs tehnoloìijas.