Darzeoiem un gaiai

Funkcija virtuvç, çdiena gatavoðana vai nelielu çdienu gatavoðana, tâ joprojâm ir gludâka un vissvarîgâk âtrâka. Es esmu sieviete, kurai patîk atvieglot uzturçðanos virtuvç. Ja kaut kas man var panâkt maðînu, kâpçc man vajadzçtu rakstît atseviðíi. Tas ir lieliski, ka viòa darîs labu un precîzâku, un es ietaupîðu laiku.Mans jaunâkais atklâjums ir elektriskais dârzeòu griezçjs. Es esmu viòu turçjis pusgadu, un es sâku domât, kâ es varu bez viòas to darît virtuvç vispâr.

https://ecuproduct.com/lv/bliss-hair-lieliska-atjaunojosa-maska-kas-rupejas-par-matiem/

Lieta izskatâs diezgan âtri. Es òemu dârzeòu, vienu sekundi pogu un izòemu vai dârzeòu salâtus, vai kartupeïus, kas sarîvçti uz kartupeïu pankûkâm, vai sasmalcinâtus sîpolus bez asarâm. Izklausâs neticami? Un tâ tas nonâca lîdz vietai, kur es nemçìinâju izmantot dârzeòu griezçju savâ virtuvç.Jau tirgû mums ir daudz veidu dârzeòu griezçji. Tas, ka tie ir elektriski, ir ârkârtîgi svarîgs jautâjums. Ierîces augstâ pretestîba nodroðina lielu un uzticamu darbu. Man ðobrîd ir kârdinâjums griezt, kas ir vienkârði papildinâjums manai gaïas maðînai. Lielisks risinâjums, man patîk ðâdas daudzfunkciju ierîces. Man ir apmçram pieci, seði vienâdi plankumi grieðanai, katram ir savi asmeòi un tam ir atðíirîgs pielietojums, tas ir veidots citâda veida dârzeòiem. Viss ir izgatavots no labas metâla, kas ir atïauts tîrît trauku mazgâjamâ maðînâ, nerûsç, papildus neplîst. Personîgi es to neminçtu dîvaini.Elektriskais dârzeòu griezçjs ir atvçrts montâþai, tam ir pagarinâjums skrûvçjamam skuveklim, un vairâki asmeòi. Elementi vairs nav, un tas neapðaubâmi ir daudzfunkcionâls. Paðlaik esmu spçjis pârbaudît visus asmeòus. Tas lieliski iegremdç burkânus, kâ arî bagâtîgus vietçjos gabalus. Tas darbojas labi, veidojot kartupeïus kartupeïu pankûkâm. Guríis uz mizas tiek sagriezts brîdi, un sîpols atrodas zemâ kubâ. Turklât, pat ar sieru padara lielisku, ja vçlaties ðíçles vai sloksnes, jums jâizvçlas tikai labs pârklâjums.No citu viedokïa es zinu, ka visi virtuves griezçji ir dârgums. Dârzeòi ir veseli, nav vçrts aizmirst par tiem privâtajos çdienos, un to realizâcija, pateicoties grieðanai, ir meþonîgs dabisks uzdevums.