D link uzocmums

Ikvienam uzòçmçjam, piemçrojot grâmatvedîbas aktu, ir pienâkums reìistrçt uzòçmuma aktîvus. Ðâda reìistrâcija ir pamatlîdzekïu reìistrâcija.

Zîmola pamatlîdzekïi ir: zeme, zemes pastâvîgâ lietojuma tiesîbas, mâjas un bûves, maðînas, transportlîdzekïi, iekârtas un turpmâkâs ierîces, kuru skaits to iegâdes laikâ pârsniedz trîs tûkstoð piecu simtu skaidru summu, un tam jâbût kopîpaðumâ vai nodokïu maksâtâja vai uzòçmuma îpaðumâ. Pienâkums iekïaut aktîvus pamatlîdzekïu reìistrâ notiek tajâ mçnesî, kurâ tas tika veikts.

Iespçjams, ka pamatlîdzekïu uzskaite bûs iespçjama darba vietu dçï, drukâtajâs kartçs ar labâm datora pozîcijâm, manuâli izveidotiem lîgumiem ar zîmçtâm tabulâm vai piezîmjdatoriem bez atbilstoðâm tabulâm, bet ierakstos jâiekïauj visi dati, kas nepiecieðami ierakstîðanai. Nosacîjums ir aizpildît uzòçmumâ izmantoto dokumentu manuâli.

Pamatlîdzekïi tiek reìistrçti, pamatojoties uz dokumentiem, kuru sâkotnçjâ vçrtîba ir ievadîta. Pamatlîdzekïu reìistrâcijas tabulai vajadzçtu bût: kârtas numurs, iegâdes datums un kâzas patçriòam, dati par pirkumu, pamatlîdzekïa apraksts, pamatlîdzekïu klasifikâcijas simbols, sâkotnçjâ cena, nolietojuma likme (atkarîga no lietoðanas gadiem, nolietojuma norakstîðana, atjaunoðana sâkotnçjâ vçrtîba, amortizâcijas norakstîðanas paðreizçjâ summa un kasâcijas datums kopâ ar iniciatîvu to pabeigðanai. Ja pârdodat produktu, ievadiet pârdoðanas datumu, ja pamatlîdzeklis tiek iznîcinâts, jâpievieno likvidâcijas ziòojums. Pieòemot spçkâ esoðu likumu, uzòçmumam ir jâveic visi dokumenti, kas apliecina pamatlîdzekïu iegâdi.