Coaching un mentorings

Pçc tam treneris ir attîstîbas ierîce, kas darbojas, lai palielinâtu projektu efektivitâti. Praksç to sauc par vçl daþiem, ka klients kâ mçría persona, kurai mçs vçlamies hit, norâda, ka viòð vçlas speciâlistu pamata jomâ. & Nbsp; Tâpçc mçs, kâ darba devçji, nolemjam nosûtît darbiniekus, kas darbojas kâ klienta uzraudzîtâji. ka cilvçki varçs apmierinât mûsu klientu vajadzîbas, sniegt viòiem profesionâlus padomus un attîstît piesaisti pazîstamam uzòçmumam.

Turklât profesionâlâ apmâcîba mâcîs darbiniekus, kâ ietekmçt arî potenciâlos pircçjus, kas ne tikai baros savus iepriekðçjos klientus, bet arî saòems jaunus. Coaching ir ne tikai izstrâdes rîks, kas tiek òemts vçrâ darbinieku apmâcîbas versijâ. Jûs varat arî saòemt individuâlu treniòu sesiju uzòçmçjiem. Ðîs mâcîbas uzdevums ir zinâtnçs demonstrçt Leader atbildîbu, pienâcîgu saziòu ar sistçmu un prasmçm, kas nepiecieðamas priekðnieka izpratnç. Kâ redzat, coaching ir arî procedûra, lai izpildîtu uzòçmuma vadîtâja lomu.

Katram uzòçmuma vadîtâjam ir jâkvalificç tikai vienu reizi gadâ. Uzòçmumâ nav tikai kvalificçti darbinieki, kas spçj sâkt gandrîz visu un kïût par ideâlu partneri un klienta draugu. Vispirms viòam jâdomâ par to, ka pazîstamâ uzòçmuma priekðnieks ir raksturîgâkâ bûtne. Viòas doma noteiks nepiecieðamo viedokli par visu uzòçmumu. Nosaukuma priekðsçdçtâjam nav ne jausmas par to, kâ to ieteikt, nezina, uz kâda pamata uzòçmums ir, nezina noteiktus mârketinga principus, un kuriem vajadzçtu izvirzît mçríus sev un vienkârðam nosaukumam. Protams, ir viesi ar talantu cilvçku materiâlu pârvaldîðanai, bet sociâlajâ grupâ, kas ir zîmolu un korporâciju prezidenti, ir zems procentuâlais daudzums. Visiem pârçjiem vajadzçtu to îpaði mâcîties, ka ðodien tâ ir pçdçjâ pieejama. Tâ kâ prezidents, kuram nav atbilstoðas kompetences, lai veiktu savu rîcîbu, nevarçs motivçt savus darbiniekus doties uz uzòçmuma ikdienas attîstîbu.