Cilvckresursu vadiba silczija

Enova nav brînums, kâ uzòçmuma resursu plânoðanas klase, tautas sauc par ERP. Tâs bûtiskais pieòçmums galvenokârt ir visu uzòçmuma resursu pârvaldîba. Ðîs programmatûras raþotâjs ir Soneta Sp. o o. o Sistçmu var iegût no enova kraków pilnvarotajiem izplatîtâjiem.

magneto 500Magneto 500 - Dabiska terapija jūsu kājām un efektīvs veids, kā staigāt problēmas!

Viss organisms ir izstrâdâts modulârâ radîðanâ, un katrs no konkrçtajiem moduïiem ir paredzçts uzòçmuma darbîbas uzlaboðanai pastâvîgâ darbîbas jomâ. Pçdçjâs jomas, pirmkârt, ir cilvçkresursu pârvaldîba, algu norçíini, rçíinu piesûtîðana, pârdoðana, kases aparâti, krâjumu uzskaite, noliktavas pârvaldîba, pilna grâmatvedîba, jau esoðâs informâcijas pârvaldîba un potenciâls. Turklât, moduïi dod iespçju veikt parâdu piedziòu un mobilo pârdoðanu.Viena no svarîgâkajâm Enova programmatûras iezîmçm ir tâs funkcionalitâte. Programma apkopo visus nepiecieðamos rîkus, kas ïauj apstrâdât notiekoðos procesus birojâ. Sistçma ir tik izsmalcinâta, ka tâ darbojas kopâ ar visu nozari un speciâlistu programmatûru. Precîzâs procedûras programmatûra pielâgosies konkrçtai vietai.Enova tiek pieðíirta gan maziem, gan vidçjiem, gan lieliem uzòçmumiem. Arî uzòçmumiem, kas ir viena mîtne, bet tie, kas ir labi attîstîti ar filiâlçm. Tâ ir rûpîgi pârdomâta konstrukcija. Tam ir daþâdas programmatûras versijas, lai visa programmatûra "tiktu kopîgota ar biroju". Enova apmierinâs visas uzòçmuma informâcijas vajadzîbas. Tajâ paðâ laikâ Enova programmatûra ir galvenokârt pieejama lietoðanai. Tâ ir eleganta lietojumprogramma un tai ir jauka klientam un intuitîvs interfeiss. Programmas îstenoðanai nav nepiecieðama speciâla apmâcîba.Enova programmas izmantoðana uzòçmumâ ir risinâjums, kas nodroðina labu uzòçmuma resursu pârvaldîbu un kuru papildus nodroðina uzòçmums.Vissvarîgâkais par apspriestâs programmatûras zîmolu un uzticamîbu ir tas, ka tas ir identificçts sacensîbu laikâ. Turklât vairâk nekâ 6500 zîmoli un uzòçmumi ir aprîkoti ar Enova programmatûru, kas nosaka tâ kvalitâti.