Cik daudz pirms planotas grutniecibas jaieoem kwas foliowy

https://strong-gel.eu/lv/

Laikâ, kad mçs cenðamies atrast bçrnu ar draugu, katru dienu ir grûti gaidît labâs ziòas. Vislabâk, pçc attiecîbâm, mçs ejam uz aptieku, lai veiktu grûtniecîbas testu, un esam satikuði viòu, lai informçtu ìimeni un vîrieðus par tuvâko ìimenes paplaðinâðanos. Bet tas bieþi vien samazinâs, ka, neraugoties uz labi plânotajiem centieniem, grûtniecîbas tests parâdîja, ka mçs neesam stâvoklî. Netiksim saliekt, mâjas grûtniecîbas tests varçtu bût nepareizs.

Pirmkârt, katram principam ir jâapzinâs, ka aptiekâ ir pieejami grûtniecîbas testi. To darbîba ir ïoti dabiska. Tas ietver HCG hormonu (radîtu grûtniecîbas sanâksmes gadîjumâ urînâ. Grûtniecîbas testi ir ïoti praktiski, un tie ir ïoti draudzîgi, tâpçc tie jâlieto kopâ ar ieteikumiem attiecîgajâ lietoðanas instrukcijâ.

Protams, vispârzinâmie grûtniecîbas testi nav nekïûdîgi. Viòu neticîba var bût ar daþiem faktoriem:

vçlreiz - tâpat kâ jebkurð jauns pârtikas produkts, farmakoloìiskie vai dermatoloìiskie produkti, grûtniecîbas testus arî nedrîkst izmantot pçc derîguma termiòa beigâm. Tad, ja tâs lielums var tikt traucçts, un lietojumprogramma bûs neticama,papildus narkotiku lietoðana, sievietes vecums - uzsvars uz grûtniecîbas testa ietekmi ne tikai uz tâ patieso sagatavoðanu un gaidîðanas laiku no iespçjamas mçsloðanas brîþa. Bûtiskas ir arî sievietes slimîbas, viòas zâles un vecums. Tâdçjâdi sievietçm ar nieru slimîbu, menopauzi un antidepresantiem, lai labâk izprastu ðo stâvokli, drîzâk jâziòo speciâlistam, jo gadîjumâ, ja ðâds tests var pieprasît grûtniecîbu, kas faktiski nenotika,mikroporeja - reizçm ir iespçjams, ka grûtniecîbas tests atklâja grûtniecîbu, bet daþas dienas vçlâk, pçc tâs atkârtotas ievieðanas, tas bija negatîvs. Tâpçc viòð to var saukt par apaugïoðanu, bet embrijs neatrodas dzemdç. Ðâdâ gadîjumâ noteikti ziòojiet par to speciâlistam, jo Jums var bût ârpusdzemdes grûtniecîba,skrieðanâs - tas ir visbieþâk sastopamais kïûdu iemesls grûtniecîbas testos. Lai gan raþotâji ir teikuði, ka, izmçrot tos, bûs svarîgi atklât grûtniecîbu tagad sestajâ dienâ pçc ieòemðanas, ir jâapzinâs daþas svarîgas detaïas: HCG ir agrâkais konstatçjamais raksturs, tikai vçlâk urînâ. Tâpçc, lai pârliecinâtos, ir labâk gaidît papildu nedçïu, lai iegûtu lielâku brîvîbu.

Paðlaik grûtniecîbas testi tiek veikti tâ, lai atrastu 99,9% grûtniecîbas gadîjumu. Vienmçr atcerieties, ka jebkurâ gadîjumâ tie nav nekïûdîgi un, lai iegûtu lielâku noteiktîbu, jums jâdodas pie speciâlista un jâsagatavo papildu testi. Bet kïûdas gadîjumâ parasti tas notiek ar to, ka tests atklâja grûtniecîbu, kas nepastâv, nevis otrâdi. Tâpçc sievietes, kas nevçlas iestâties grûtniecç, var justies atjaunotas, ja testu negatîvi ietekmçs.