Bojati mati

Mans brâïameita ïoti mîl spçlçt ar matiem, jûs varat strîdus viòai stundas un íemmçt. Tajâ paðâ laikâ viòa ir pienâcîgi iesaistîta, ka, ja viòai vajag perfektu izskatu, viòa piecas reizes var iztaisnot vienu pinumu, uzlikt matus ar lokiem uz visiem kopâ vai klipu uz tiem. Viòð visvairâk vçlas un priecç skolas brilles. Viòas vienîgâ skandâla karalienes radîðana tomçr ir oriìinâla, un es gribçtu perfektu frizûru un apìçrbu. Sâkumâ, mana mâte viòâ iejaucâs ar daþiem pinumiem ar tiem piestiprinâtâm lentçm. Tad ðis burvîgais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vçlreiz. Tâdâ veidâ es skatîðos pârvaldîtos matos .... un tas sâkâs. Filmu uzòemðanas laiks arî to modelçðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ nozîmîga princese. Tomçr, kad viòa bija iemîlçjusies princesçm, viòa ïoti âtri mainîja savu prâtu. Negaidot ar tagadni, kopð veidoðanâs sâkuma ir pagâjuðas gandrîz divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîja ideju, un viòas runâ gandrîz nekas lîdzîgs "nieeee, man tas nepatîk, jo es neatceros aristokrâtus, ko daudz viòas padotajiem". Viòa jautâja sev jaunu frizûru, uzkrâtus matus piepildîtas kokas celtniecîbâ. Jo, kâ tas jau agrâk tika radîts, mums jau ir pieredze matu veidoðanâ, un tas ir îpaði labi. Viòas mâte no manas puses un nâkamie divdesmit minûti bija pilna ar divdesmit minûtçm.

Skatît matadatu piedâvâjumu