Balts fiskalais printeris

Vai vçlaties veikt uzòçmçjdarbîbu? Vai izvçlaties apmâcît un pieprasît citas ierîces? Atcerieties, ka, ja nevçlaties, lai nodokïu birojâ bûtu problçmas, pievçrsiet uzmanîbu tam, ko jûs iegâdâjaties. Jums jâzina, ka, pçrkot nodokïu printerus, tiem ir jâatbilst prasîbâm, bez tâm jûs varat bût liela problçma.

Daudzi citi uzòçmçji pçta, kur labâk iegâdâties fiskâlo printeri. Vai tas ir tâlu, lai ietaupîtu daudz naudas un iegûtu tieðsaistç vai stacionârâ interese. Pilnîgi zinât, ka, ja vçlaties ietaupît daudz naudas, mçs varam pakïaut sevi vçlâkiem kursiem un problçmâm, ja mûsu printeris neatbilst prasîbâm. Atcerieties, ka, meklçjot fiskâlo printeri, jûs varat atrast daudz uzòçmumu, bet pârliecinieties, ka piedâvâtie printeri izpildîs jûsu prasîbas. Atcerieties iegâdâties kraków fiskâlos printerus no autorizçtiem izplatîtâjiem. Tas bûtu, ka pârdoðanas vietâ vienlaicîgi tiek piedâvâti pakalpojumu pakalpojumi ierîces bojâjuma gadîjumâ.

Lai likumîgi aplûkotu nodokïu printeri, ir jâievçro ðâdi nosacîjumi:

Tas prasa nodroðinât:- summâ iekïautais fiskâlais modulis un fiskâlâ atmiòa, nav ðaubu, ka sistçmas centrâlajâ laivâ ir doma,- saòemðanas printeris,- divi displeji, kas nodroðina pastâvîgu nolasîðanu.

Tai ir jâbût fiskâlajai atmiòai, kas pastâv konkrçtam çdienam. Tas jâintegrç apbûvçtajâ centrâ ar noturîgu vielu. Fondam ir jâreìistrç vismaz 1830 finanðu pârskatu dienâ, 200 atmiòas par ârkârtas gadîjumiem, 30 iespçjas mainît nodokïu summu. Pabeigðanas signalizâcija ierakstîðanas laikâ ir nepiecieðams faktors. Tajâ jâbût aizsargpasâkumiem, kas neïaus izdzçst ierakstus atmiòâ. Katrs fiskâlais kases aparâts bûtu jâapdroðina ar zîmogu, lai tas bûtu lçts, ja tiktu pârkâpts. Tîkla akumulatoram, elektrotîkla akumulatoram, akumulatoram vai akumulatoram ir jâsniedz vismaz 200 kvîti divâm dienâm, neprasot strâvas padevi. Tâs bûvniecîba vçlas tikt pielâgota tâ, lai es nevarçtu novest pie nepareizas satiksmes skaitîðanas un maksâjamâ nodokïa summas.