Apicrbu rathotajs iina

Karstâ sestdienâ beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri bija sagatavojuði savai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija plânâkais fakts, un viss notika bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu lomas izmantoja tikai cietos un vieglos audumus ar nozîmîgâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem vislabâk bija pieskaòoti gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Viòu apbrînojums bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Lai iegûtu vieglu apìçrbu, dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaista kâzu kleita, kas tika sagatavota svaigam iemeslam. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika izsolîti daþi apìçrbi no tîrâkâ kolekcijas. Ienâkumi, kas iegûti no paðreizçjâs izsoles, tiks nodoti, lai izveidotu bçrnu namu. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas jaukas un draudzîgas darbîbas. Tâ îpaðnieks ir atkârtoti piedâvâjis savas preces izsolç, un pçc izsoles priekðmeta pat apmeklçja rûpnîcu.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu aktîvas daþâdas kolekcijas nekâ stacionârâs sistçmâs.Apìçrbu zîmols ir viens no pilnîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Viòam ir vairâkas rûpnîcas visâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp, pirmkârt, daudzus skaistâkos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Laiku pa laikam uzòçmums sadarbojas ar lielâkajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir pârsteidzoðs atzinums, ka pat pirms veikala atvçrðanas tâs no rîta ir gatavas garâ rindâ. Ðîs kolekcijas izzûd tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma raksti jau daudzus gadus ir ïoti pateicîgi lietotâju vidû, arî ðajâ reìionâ un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa, ðíiet, nemaz nerunâ par daudzajiem ieguvumiem, ko viòa ir ieguvusi, un par kurâm viòa meklç, ka panâkumi ir visaugstâkâ vçrtîba.

BioretinBioretin - Atjauniniet âdu bez sâpçm un dârgas procedûras!

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs