Akumulatora led apgaismojums

LED avârijas apgaismojumam sabiedriskajâs çkâs, kas saprotams kâ ugunsdroðîbas sistçmas elements, jâatbilst vairâkâm prasîbâm, kuru saturs ir iekïauts arî noteikumos, kâ arî ar ugunsdroðîbu un apgaismojumu saistîtie daudzumi. Ðie noteikumi nosaka instrumentu un piederumu specifiskos parametrus un sniedz domu par evakuâcijas zîmju izvietoðanu, kas jânosaka labi veidotajâ avârijas apgaismojuma iekârtâ, taèu diemþçl pat inþenieri pçdçjos gadîjumos kïûdâs, un viena no atkârtojamâkajâm kïûdâm apgaismes sistçmas projektçðanâ Avârijas LED var nomainît:

nav aprçíinu par avârijas apgaismojuma paredzamo intensitâti evakuâcijas attâlumâ, \ tnav vajadzîgi, lai aprçíinâtu atstaroðanas koeficientus no sienâm, grîdâm vai griestiem, \ tnav òemta vçrâ bateriju apgaismojuma efektivitâte, jo îpaði gaismekïu efektivitâte ar invertoriem, \ tnav avârijas apgaismojuma, kas uzstâdîts aiz pçdçjâm avârijas izejâm un îpaðâs vietâs, kâ arî ar atbilstoðas intensitâtes ugunsdzçsîbas un medicînas iekârtâm, \ tapgaismes ierîèu novietoðana ar evakuâcijas zîmçm laukos, kas nav redzami vai aizklâti ar konkrçta objekta reklâmu vai çkas elementiem;izvçloties ierîces, kas neatbilst vajadzîgajiem valsts noteikumiem, netiek veidoti saprâtîgi apstâkïi (piemçram, tiem, kuriem nav uzrâdîtas uzlâdes parametri vai akumulatora risinâjumi, un gaismekïu izmantoðana ar invertoriem temperatûrâ, kas zemâka par pieciem grâdiem pçc Celsija,nav izpildîta prasîba, ka elektroenerìijas padeves pârtraukums apakðizplatîtâjâ aktivizçtu avârijas apgaismojumu ðâdâ sistçmâ, kuru es neizraisîtu akumulatora pilnîgu izlâdi;neizmanto dinamisku avârijas LED apgaismojumu vietâs, kur evakuâcija var bût delikâta, \ tnav òemts vçrâ konkrçtas çkas un evakuâcijas apstâkïu pielietojums plânotajâ avârijas apgaismojuma koncepcijâ (piemçram, daudzlîmeòu slimnîcas evakuâcija bûs vieglâka nekâ lielveikalu lîmeòa vienstâvu iekârtas evakuâcija.

Nespçja precizçt mçríi un pielâgot avârijas apgaismojuma sistçmu piemçrojamiem noteikumiem var radît nâvçjoðu galu ne tikai projekta darbuzòçmçjam, bet galvenokârt potenciâlajiem upuriem, kas guvuði panâkumus reâlâ apdraudçjuma gadîjumâ. Galu galâ, avârijas LED apgaismojums no atvçrðanas ir vieglâk evakuçjams, jo nianses nevar novçrtçt par zemu, jo tâs var ietekmçt glâbðanas operâcijas efektivitâti. Speciâlâ evakuâcijas ceïa sistçma un dinamiskâs evakuâcijas apgaismojuma metode ïauj elastîgi pielâgot evakuâcijas apstâkïus esoðajam ugunsgrçka stâvoklim evakuâcijas marðrutâ (piemçram, dûmi no evakuâcijas ceïa vai ugunsgrçks kâpòu telpâ. Pateicoties ïoti uzskaitîtajiem risinâjumiem, tas ir netieði, lai saskaòotu evakuâcijas un avârijas apgaismojuma apstâkïus ar konkrçta objekta izmantoðanas centru.