Aizsardzibas dokumenta piemcrs

Recardio

Sprâdziendroðîbas dokumentsSaskaòâ ar ekonomikas, raþoðanas un kopçjâs politikas ministra 2010. gada 8. jûlija likumu katrai mâjai ir jâsagatavo dokuments “Darba vietu nodroðinâðanai pret sprâdzienu”. Tas attiecas uz veselîbas un droðîbas noteikumiem kopâ ar sprâdzienbîstamas vides perspektîvu.

Kam jâizsniedz ðis þanra dokuments?Droðîbas dokuments pirms izbraukðanas ir jâizsniedz vienîbâm, kas rada raþoðanas un / vai tehnoloìiskos procesus, izmantojot produktus, kas var radît sprâdzienbîstamus maisîjumus un noliktavas, kurâs tie atrodas. Ja riska novçrtçjums ir pozitîvs, tad ir nepiecieðams izstrâdât sprâdziendroðîbas dokumentu.

Kâds ir sprâdziendroðîbas dokumenta derîgums?Ðîs sugas tekstam jâbût visaptveroðai informâcijai par aizsardzîbas pasâkumiem un sprâdziena ietekmes ierobeþojumiem norâdîtajâs bîstamâs zonâs.Ðim nolûkam nepiecieðams vairâk darba devçja paziòojuma par labu un droðu iekârtu darbîbu un riska novçrtçjumu kopâ ar sprâdziena gadîjumu.Dokumentâ jâiekïauj arî apstiprinâjums, ka ierîces un iestâdes ir izpildîjuðas visus nepiecieðamos droðîbas un uzturçðanas standartus. Protams, veselîbas un droðîbas noteikumi attiecas arî uz darbiniekiem, tad paziòojumâ ir jâzina zinâðanas par to, kâdas aizsardzîbas metodes tiek izmantotas arî viòiem, kâ arî par to, kâ tiek koordinçta darba droðîbas organizâcija.

Kas novçrtç sprâdziena risku?Sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums ir jâsagatavo profesionâlim pçdçjâ gadîjumâ. Tâ var bût, piemçram, bûvniecîbas eksperts, pats dokuments ir uzstâdîts darba devçja, pamatojoties uz sertifikâtiem un tehnoloìiskâ procesa zinâðanâm.