612p burvju diclcs

Tomçr noliktavâs vietçjos laukos bieþi vien ir nepiecieðams kaut ko sagriezt lîdzîgâs, plânâs ðíçlçs. Tas galvenokârt attiecas uz aukstu gaïu, sieriem un maizi, taèu daþreiz tiek lietots ðíçlçs un citiem nolûkiem, lai izmantotu dârzeòu vai augïu sagrieðanas modeli, kad mçs to pieprasa, saskaroties ar plânâm ðíçlîtçm.

Saistîbâ ar to, ko es domâju sagriezt ðíçlçs, tas ir aprîkots ar îpaðu asmens - labu vai piesietu. Piestiprinâti dati ir par maizes izcirðanu, kas ïauj viegli "iekost" tâ formâ un ievieð pat ðíçles, pat grieþot mîksta, svaiga maize. Savukârt, kad runa ir par desu vai sieru, mçs îpaði rûpçjamies par mazâm, pat ðíçlçs, kas efektîvi un bez jebkâdâm îpaðâm pûlçm samazinâs. Ðim nolûkam mçs izmantojam ðíçlçs ar taisnu, bet ïoti augstu malu, kas lieliski risina gan cieto, gan ïoti sareþìîto auksto gaïu un sierus.

Slaucçjs Maga 310p ir îpaða grieðanas maðîna, kas ir îpaði ieteicama çdinâðanas vietâs arî veikalos. Tas ir ieteicams raþotâjam, jo tas ir ïoti izturîgs un çrti lietojams. Pateicoties ðîm attiecîbâm, pçc sâkotnçjâs apmâcîbas par darba droðîbu un veselîbu ikviens var pievienoties grâmatai ar ðíçlçsivotâju un pârdot saviem lietotâjiem sâlîtas gaïas vai siera gabaliòus, kas sagriezti ðíçlçs. Labas kvalitâtes slicers nopirks milzîgu mçrîjumu aukstâ gaïai vai sieriem tuvu grieðanai, ar nelielu darbinieku funkcijas un enerìijas daudzumu. Ðâdâ sastâva ðíçlçs jûs varat ievçrojami ietaupît laiku, kas kâdreiz tika veltîts materiâlu sagrieðanai. Turklât klâsts kuteri ar regulçjamu slâòa biezumu, ïauj odkroiã bieza, kas vienâds ar ðíçle vai samazinât ðíiòía plânâs, gandrîz caurspîdîgas ðíçlîtes, tad, kad tas ir nepiecieðams, piemçram, attiecîbâ uz izejvielu ðíiòíi, kas çd tikai sagrieztu biezu papîru.